انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :

جستجو در نام و نام خانوادگی
محل خدمت
ردیف نام نام خانوادگی رشته تحصیلی سمت محل خدمت مدرک تحصیلی
 1   طیبه   آخرتی   رادیولوژی   کارشناس   پزشکی هسته ای   کارشناسی 
 2   زهرا   اسدی   رادیولوژی   کارشناس   پزشکی هسته ای   کارشناسی 
 3   هادی   پور اصغری   رادیولوژی   تکنسین   پزشکی هسته ای   کاردانی 
 4   سارا   حیدرنژاد      كارشناس   پزشکی هسته ای   کارشناسی 
 5   منصوره   خلیلی   پرستار   کارشناس   دپارتمان پزشکی هسته ای   کارشناس 
 6   علی   دمرچلی      متصدي امور دفتري   پزشکی هسته ای   كارداني 
 7   فاطمه   ذوالفقاری   پزشکی هسته ای   کارشناس   دپارتمان پزشکی هسته ای   کارشناس 
 8   سیمه   ربیعی   رادیولوژی   کارشناس   پزشکی هسته ای   کارشناسی 
 9   مرتضی   رشیدی      متصدي امور دفتري   پزشکی هسته ای   كارداني 
 10   لیلا   ساری   پرستار   كارشناس   پزشکی هسته ای   کارشناسی 
 11   قاسم   سعیدیان   دیپلم   متصدي امور دفتري   پزشكي هسته اي   گرافيك كامپيوتر 
 12   خدیجه   شفیعی   رادیولوژی   كارشناس   پزشکی هسته ای   کارشناسی 
 13   مریم   شیروانی   رادیولوژی   كارشناس   پزشکی هسته ای   كارداني 
 14   اعظم   صمیمی   رادیولوژی   كارشناس   پزشکی هسته ای   کارشناسی ارشد 
 15   وحدت   طهوری   رادیولوژی   كارشناس   پزشکی هسته ای   کارشناسی 
 16   هدیه   عموزاده   دکترای پزشکی   پزشک   پزشکی هسته ای   دکترا 
 17   یاسر   غضنفری   پزشکی هسته ای   کارشناس   دپارتمان پزشکی هسته ای   کارشناس 
 18   هدی   قنبری   پزشکی هسته ای   كارشناس   پزشکی هسته ای   کارشناسی 
 19   نظام الدین   قوامی   رادیولوژی   کارشناس   پزشکی هسته ای   کارشناسی 
 20   محمد   کاظمی      کارشناس   پزشکی هسته ای   کارشناسی 
1 2