اسامی کارکنان


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۳ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیمدرک تحصیلی
1محمدکاظمی
2خدیجهشفیعیرادیولوژی
3نظام الدینقوامیرادیولوژی
4محمدمحمدعلی پوررادیوتراپی
5محسنمحسن وندرادیولوژی
6عیسیموسی زادهرادیولوژی
7زهرااسدیرادیولوژی
8هادیپور اصغریرادیولوژی
9سیمهربیعیرادیولوژی
10طیبهآخرتیرادیولوژی