بیمه های طرف قرارداد

                                                                                                                                        
بیمه های طرف قرارداد:

1-    خدمات درمانی
2-    تامین اجتماعی
3-    خدمات درمانی ارتش
4-    کمیته امداد
5-    بانک تجارت
6-    بانک سپه
7-    بانک صنعت و معدن
8-    بانک کشاورزی
9-    بانک مرکزی
10- بانک ملت
11- بانک ملی
12- بنیاد پانزده خرداد
13- بیمه ایران
14- بیمه سینا
15- بیمه پارسیان
16- شرکت نفت شاغلین
17- شرکت نفت بازنشستگان
18- هلیکوپترسازی
19- بیمه SOS
20- بیمه مجلس شورای اسلامی
21- بیمه میهن
22- شرکت سلامت و بهداشت درمان صنعت و معدن
23- شرکت ارتباطات زیرساخت
24- شرکت بیمه کوثر